ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสาขาหนึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งผลิตบัณฑิต ให้เป็นบุคคลที่มีความคิด ออกแบบ สร้างสรรค์ สร้างผลงานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ จัดการศึกษาสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานแห่ง ความรับผิดชอบต่อสังคม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มีพันธกิจดังนี้

 

จัดและพัฒนาการศึกษาของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตกำลังคน โดยเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาฝีมือและประมวลองค์ความรู้ เพื่อสรรค์สร้างผลงานออกสู่สังคม และตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อส่งผลให้บุคคล เศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาการแก่ ชุมชน และท้องถิ่น

 

ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีด้าน การออกแบบมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้

 

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน และมีรูปแบบการให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่

 

 

© Copyright 2012 PDDesign Phuket. All Right Reserved.